Mjukvaruutvecklare 400 YH-poäng, 2 år

Mölk Utbildning

Mjukvaruutvecklare 400 YH-poäng, 2 år

Image

Pågående utbildning - inget intag 2021.

Kontakta oss gärna om ditt företag är intresserade av att erbjuda LIA-plats eller examensarbete.

Information

 

Studiestart: Ingen ny start 2021
Studieort: 
Studietakt: 

 

 

Kursinnehåll

Projektmetodik och grupparbete 10

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som en grund för fortsatt utveckling av kompetensen att arbete i team med projekt i kommande kurser.

Målet är att den studerande skall ha kännedom om modeller för gruppdynamik och metoder för projektarbete. Kursen innehåller projektbaserade och agila arbetssätt, organisation av arbetet inom ett utvecklingsteam.

Introduktion till datorteknik och programmering 25

Målet är att de studerande skall ha kunskaper och verktyg för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kommande kurser.

Vid avslutad kurs ska de studerande kunna installera och konfigurera en utvecklingsmiljö samt kunna organisera sitt utvecklingsarbete på ett systematiskt sätt med exempelvis versionshanteringsprogram och dokumentation.

Programmering och skriptutveckling med Python/Javascript 45

Målet är att de studerande skall kunna skapa imperativa program med funktioner. Under kursen tas grundläggande datalogiska begrepp och arbetsmetoder upp i syfte att de studerande ska kunna lösa vanliga programmeringsproblem med dessa. De studerande får färdigheter i att gå från en problembeskrivning till ett körbart program.

Datalogiskt tänkande och problemlösning 20

Kursen syftar till att fördjupa och utvidga kunskaperna inom datalogiskt tänkande, problemlösning och implementering av programkod. Datalogiska begrepp som dekomposition, mönster, abstraktion och algoritmdesign tas upp. De studerande övar färdigheter i att implementera dessa för att lösa olika typer av programmeringsproblem.

Agilt projekt 1 10

Kursen ger kunskaper om hur utvecklingsarbete organiseras med ett agilt arbetssätt och metoder. De studerande ska utveckla färdigheter i att använda kravspecifikationer för att analysera funktionskrav för datorprogram.

Agilt projekt 2 20

Målet är att den studerande skall ha kompetens att strukturera och leda ett mindre utvecklingsprojekt. Kursen behandlar identifikation av funktionskrav och omsättande av dessa i en kravspecifikation, analys av kravspecifikationer och översättning av dessa till konkreta lösningar i form av programkod.

Databaser 10

Målet med kursen är att den studerande skall kunna implementera databaser för datalagring. Kursen ger kunskaper om begrepp och principer samt funktioner hos databaser. Olika typer av databaser behandlas samt deras för- och nackdelar i olika situationer. Uppbyggnad, struktur och syntax hos SQL språket.

Datastrukturer och algoritmer 20

Målet med kursen är att de studerande skall kunna använda algoritmer och datastrukturer för att lösa programmeringsproblem. Kursen behandlar datastrukturer som listor, träd, köer och vektorer samt olika algoritmer. Den studerande ska utveckla färdigheter i att analysera kravspecifikationer och sammansatta programmeringsproblem samt planera och framställa lösningar till dessa med hjälp av datastrukturer och algoritmer.

Examensarbete 30

Kursen syftar till att utveckla kompetensen att verka som mjukvaruutvecklare genom att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter. I arbetet ingår att utveckla kravspecifikationer, föreslå lösningar, implementera programkod och utvärdera denna ur olika aspekter.

GUI-design och– implementering 20

Syftet med kurser är att skapa förståelse för hur effektiva grafiska gränssnitt kan konstrueras. Målet är att den studerande skall kunna bygga och utvärdera grafiska gränssnitt.
Kursen behandlar principer för användargränssnitt, användbarhet och interaktionsdesign.

LIA 1 30

Målet är att de studerande skall tillämpa kunskaper och färdigheter i en arbetsplatskontext. Kursen ska ge kunskaper om yrkesrollen och den studerande ska kunna beskriva hur arbetet organiseras på en arbetsplats samt förekommande verktyg, plattformar och arbetsmetoder.

LIA 2 70

Målet är att den studerande självständigt skall kunna genomföra vanligt förekommande arbetsmoment.
Kursen behandlar självständigt arbete med aktuella verktyg och plattformar på en arbetsplats. Den studerande ska utveckla sina färdigheter i programutvecklingsarbete från analys av kravspecifikationer och tilldelade arbetsuppgifter till presentation och kommunikation av lösningar

Objektorienterad programmering C# 50

Syftet med kursen är att introducera objektorienterad programmering. Målet med kursen är att den studerande skall kunna skapa enklare objektorienterade program. Kursen ger kunskaper om centrala begrepp och principer för objektorienterad programmering.

Objektorienterad programmering 2 40

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering.
Målet är att den studerande skall kunna skapa avancerade objektorienterade program. Kursen tar upp avancerade objektorienterade begrepp såsom arv. Den ger färdigheter i att skapa mer avancerade objektorienterade program där de studerande ska kunna lösa mer sammansatta och komplexa programmeringsproblem.

Vill ni veta mer om våra utbildningar?
Kontakta oss för mer information

Image
Kontakta oss för en kaffe med Mölk

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med utbildning, är intresserad av ett samarbete eller vill veta mer om våra kurser och utbildningar.

Vi samarbetar aktivt med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakta oss

Mölk Utbildning
Gelbjutaregatan 2,
582 54 Linköping

E-post: info@molk.com
Skriv er fråga: Gå vidare